Skip to main content

Zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym często jest źródłem wielu pytań i wątpliwości. Jak krok po kroku przejść przez ten proces, aby uniknąć komplikacji prawnych i finansowych?

Sposoby rozwiązania spółki

Wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy  może następować na dwa sposoby: z urzędu (wykreślenie przez sąd bez wniosku od uprawnionych podmiotów) lub na wniosek (inicjowane wnioskiem wspólników spółki lub likwidatorów). Podmiot przestaje wówczas istnieć i ustaje jego byt prawny. Procedura likwidacji spółki przez wykreślenie z KRS dotyczy zarówno spółek kapitałowych, jak i osobowych. Istnieje kilka sytuacji, w których może dojść do rozwiązania spółki. m.in. w wyniku zakończenia postępowania upadłościowego, zakończenia likwidacji spółki, rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzenia likwidacji, transformacji, a także rozwiązania spółki z urzędu przez sąd rejestrowy.

Procedura likwidacji spółki, a wykreślenie spółki z rejestru bez likwidacji

Procedura wykreślenia spółki z rejestru może odbyć się z przeprowadzeniem likwidacji. Wówczas należy podjąć kolejne kroki:

  1. >Podjęcie uchwały o likwidacji spółki oraz powołaniu likwidatora (od tego momentu spółka działa jako firma „w likwidacji” dołączając ww. człon do swojej nazwy tj. XYZ  sp. z o.o. w likwidacji).
  2. Złożenie wniosku do KRS o wpis zmian w zakresie otwarcia likwidacji (7 dni od podjęcia uchwały z kroku 1). Do wniosku dołącza się zgody likwidatorów na powołanie (z wyjątkiem wspólników), oświadczenia likwidatorów o ich adresach do doręczeń jak również sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów.
  3. Publikacja w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty publikacji. 
  4. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji (15 dni od podjęcia uchwały z kroku 1) wg. stanu na dzień podjęcia uchwały o likwidacji i na postawie otwartych ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za okres od początku roku obrotowego do dnia poprzedzającego dzień otwarcia likwidacji, jako efekt zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przed likwidacją (3 miesiące na sporządzenie sprawozdania licząc od dnia zamknięcia ksiąg).
  5. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego na dzień przed podziałem majątku, a następnie podział majątku przez likwidatorów (po upływie 6-ciu miesięcy od dnia publikacji w MSiG) 
  6. Złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS (7 dni od zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego)
  7. Wykreślenie spółki z rejestru stawowi datę rozwiązania spółki

Spółki osobowe mogą być rozwiązywane bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przyczyną jest dokonanie przez wierzyciela wspólnika wypowiedzenia umowy. Wspólnicy mogą wykreślić spółkę z rejestru bez przeprowadzania procesu likwidacji tylko jednomyślnie. Jest to skuteczny sposób ograniczenia kosztów i uniknięcie obowiązku wykonania sprawozdania finansowego.

Proces wykreślenia spółki z rejestru wygląda nieco inaczej w przypadku poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Warto dokładnie zapoznać się z przepisami prawnymi, aby przejść przez całą procedurę bez zbędnych komplikacji.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy