OUTSOURCING HCM

HR Management, ocena pracowników, badanie opinii i satysfakcji kadr, zarządzanie kompetencjami i wiedzą, outsourcing funkcji personalnej – dla maksymalnego zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki.

5 POWODÓW DLA KTÓRYCH FIRMY PODZLECAJĄ FUNKCJE HR:

0%

oszczędność kosztów

0%

koncentracja na strategii

0%

redukcja ryzyka

0%

doskonałość procesów

0%

analityka biznesowa

Dane za Forbes, 2014 r.

Wyniki Europejskiego Badania Praktyk i Trendów HR („Barometr HR”) autorstwa Aon Hewitt, od kilku już lat wskazują na istnienie luki między nowymi oczekiwaniami, jakie zarządy firm stawiają szefom działów HR, a rzeczywistymi efektami pracy tych działów. Komunikat jest jasny: przejść od centrum kosztów, do centrum zysku.

Nowe zadania, o jakie w ostatnich latach wzbogaciła się rola i zakres działań menedżerów HR, oznacza konieczność przejścia od „myślenia perspektywicznego” do podejmowania „działań systemowych”. Jednak skąd zyskać pewność, że ma się już wystarczająco szeroki ogląd rzeczywistości, pozwalający na pełne zaangażowanie się w strategiczne założenia biznesowe, bez narażania się na utonięcie w powodzi problemów kadrowych – o co nie trudno w przypadku zarządzania personelem? Eksperci mówią o potrzebie nacisku na dwa aspekty: wyniki oraz oszczędność.

Aby menedżerowie działów HR mogli objąć interesującą ich pozycję – strategicznego HR Biznes Partnera przy zarządzie spółki, powinni mieć możliwość scedowania części swoich zadań na zaufanych ekspertów. Specjaliści Banach Outsourcing dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, by ich w tym wesprzeć.

NASZE USŁUGI HCM (HUMAN CAPITAL MANAGEMENT)

Złóż zapytanie ofertowe

HR Management

Wspieramy naszych klientów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie. Poprzez całościowe podejście do kształtowania potencjału personalnego, zwiększamy konkurencyjność naszych klientów. Przyjmujemy różne punkty widzenia, aby dostrzec mocne strony oraz faktyczne przeszkody w obszarze personalnym. Dzięki temu nasze rozwiązania dopasowane są do potrzeb i potencjału danego przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu jego specyfiki, wielkości oraz etap rozwoju.

Naszym głównym celem jest realnie zwiększać efektywność firmy, poprzez optymalne zarządzanie kapitałem ludzkim.

Nasze rozwiązania:

 • skutecznie wspierają klientów w osiąganiu maksymalnego zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki,
 • umożliwiają transformację działów HR z centrum kosztów, do centrum zysku,
 • pozwalają na znaczny wzrost efektywności prowadzonego biznesu.

Ocena pracowników

Podejmowanie decyzji personalnych powinno być wspierane cyklicznie przeprowadzanymi ocenami pracowników. Pomagamy firmom stworzyć optymalny proces oceniania pracowników, w którym uwzględniane są zarówno poziom wykonywanych zadań, jak również postawy i zachowania pracowników.

Nasze działania zmierzają do tego, aby proces oceniania spełniał kilka kluczowych funkcji:

 • ewaluacyjną – ocena dotychczasowego i obecnego poziomu pracy, jakości, wywiązywania się z obowiązków, ocena przydatności do pracy na stanowisku,
 • rozwojową – ocena możliwości rozwijania się pracownika na danym stanowisku,
 • informacyjną – sprawdzenie postrzegania ocenianego przez przełożonych i współpracowników, a także jego oceny dotyczącej perspektyw w miejscu pracy,
 • motywacyjną – sprawdzenie jak ocena wpływa na pracę ocenianego,
 • decyzyjną – stanowi podstawę do zmian kadrowych.

Badanie opinii i satysfakcji pracowników

Pracownik w przedsiębiorstwie jest kluczowym ambasadorem firmy w relacjach zewnętrznych oraz źródłem pomysłów, kreatywności, ale również oporu. Każda firma, niezależnie od wielkości oraz branży, powinna być zorientowana na opinie oraz poziom satysfakcji pracowników.

Pomagamy firmom w pozyskaniu informacji od pracowników poprzez zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie badania opinii i satysfakcji pracowników. Dzięki temu decydenci w firmie otrzymują obiektywne oceny pokazujące pełne i aktualne informacje o:

 • słabych i mocnych stronach polityki personalnej,
 • nastrojach panujących w organizacji,
 • poziomie świadomości celów strategicznych firmy,
 • poziomie zadowolenia ze sposobu zarządzania,
 • przyczynach i miejscach konfliktów,
 • zrealizowanych szkoleniach i projektach, etc.

Zarządzanie kompetencjami i wiedzą

Kompetencje pracowników stanowią źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w społeczeństwie opartym na wiedzy. Jednakże efektywne zarządzanie kompetencjami stanowi prawdziwe wyzwanie dla większości osób zarządzających organizacjami.

Razem z naszymi klientami przygotowujemy opisy stanowisk, aby na ich podstawie zbudować optymalny profil kompetencyjny dla każdego stanowiska pracy. Dzięki temu decydenci otrzymują informację na temat tego, jaką wiedzę, doświadczenie, ale również postawę, powinien reprezentować pracownik na danym stanowisku. Pomagamy kierownictwu firmy jak najefektywniej wykorzystać potencjał zatrudnionych pracowników oraz ukierunkować ich rozwój.

Wiedza natomiast, jest często tym zasobem w przedsiębiorstwach, który pozostaje wyłącznie w głowach pracowników. Transfer wiedzy i doświadczeń jest okazjonalny i w niewielkim stopniu uporządkowany. W gospodarce, w której przede wszystkim liczy się wiedza, pomysł i szybki przepływ informacji, zarządzanie wiedzą staje się priorytetem. Naszym zadaniem jest pomóc naszym klientom w przygotowaniu rozwiązań, które będą służyły gromadzeniu i wykorzystywaniu wiedzy dostępnej w organizacji.

Naszymi priorytetami w zakresie zarządzania wiedzą, jest usprawnienie w firmie:

 • dzielenia się wiedzą,
 • zarządzania jej zawartością,
 • udostępniania zasobów wiedzy oraz ich zabezpieczania.

Outsourcing funkcji personalnej

W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo chce skutecznie realizować funkcję zarządzania zasobami ludzkimi, ale nie chce nadmiernie obciążać tymi procesami swoich pracowników, lub nie posiada w tym zakresie odpowiednich kompetencji, zapewniamy wsparcie dla realizacji funkcji personalnej w całości lub w wybranym zakresie.

Wykorzystujemy do tego swoją, stale wzbogacaną, wiedzę, szerokie zawodowe doświadczenie oraz najnowocześniejsze narzędzia informatyczne, by każdy proces stał się maksymalnie efektywny, przejrzysty i „przyjazny” dla decydentów.

Zapraszamy do współpracy! Skontaktuj się z nami

NASZE ROZWIĄZANIA

skutecznie wspierają klientów w osiąganiu maksymalnego zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki

umożliwiają transformację działów HR z centrum kosztów do centrum zysku

pozwalają na znaczny wzrost efektywności prowadzonego biznesu