Skip to main content

Warunki Kontraktowe FIDIC to specjalny wzorzec, który pozwala na wprowadzanie zmian do kontraktów budowlanych.

Zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego w umowach o zamówienie publiczne można odpowiednio wykorzystywać wzorce przy zawieraniu umów. Nawet jeśli strony nie zastosują tego wzorca, może stanowić dla nich punkt odniesienia na dalszych etapach realizacji procesu inwestycyjnego (w tym na kontraktach typu: wybuduj, zaprojektuj i wybuduj, EPC, EPCM itd.).

Głównym celem jest wyrównanie pozycji obu stron kontraktu. Międzynarodowa Federacja Inżynierów i Konsultantów stworzyła kilka ksiąg zawierających wzorce kontraktowe, z których każdy tytuł dopasowany jest do innej części prawa budowlanego. Ostatnio opublikowano Księgę Szmaragdową, która stanowi istotny krok w globalnym uznaniu znaczenia warunków gruntowych przy określaniu ryzyka w projektach budowlanych podziemnych.

Księga Szmaragdowa definiuje warunki kontraktowe podczas budowy tuneli i wykonywania prac podziemnych. Wprowadziła nowe subklauzule w katalogu definicyjnym:

  1. Subklauzula 1.1.15 i 1.1.16 WO – definiuje Rejestr Ryzyk Kontraktowych oraz Plan Zarządzania Ryzykiem Kontraktowym. Konieczność jego istnienia odpowiada wymaganiom umowy tunelowej, w tym potrzebie monitorowania zmieniających się warunków gruntu i postępu prac. Wykonawca musi uzupełniać i utrzymywać Rejestr Ryzyka Umowy oraz przygotowywać i utrzymywać Plan Zarządzania Ryzykiem Umowy w celu zarządzania i kontrolowania zidentyfikowanych ryzyk. Obydwa dokumenty muszą być regularnie aktualizowane. Ponadto mają być prowadzone regularne spotkania dotyczące zarządzania ryzykiem umowy. Podparagraf 1.16 (b) wymaga również, aby Wykonawca miał procedury zapewniające możliwość podjęcia określonych działań. Dotyczy to m.in. wydawania wstępnych zawiadomień zgodnie z podparagrafem 8.4 (który dotyczy Wstępnego Zawiadomienia) i/lub zwoływania spotkań w momencie, gdy „znane, prawdopodobne lub niepewne przyszłe zdarzenie” prawdopodobnie: „(a) negatywnie wpłynie na pracę personelu Wykonawcy; (b) negatywnie wpłynie na wykonanie Prac po zakończeniu; (c) zwiększy cenę umowy; i/lub (d) opóźni wykonanie Prac lub Sekcji lub jakiegokolwiek kamienia milowego”.
  2. Subklauzula 1.1.51 WO – definiuje Geotechniczny Raport Bazowy (GBR), który określa warunki podpowierzchniowe, które stanowią podstawę do wykonania prac ziemnych i wykładzinowych

Raport stanowi podstawę dla przygotowania oferty przez Wykonawcę, może także być punktem odniesienia dla zmian ceny kontraktowej czy czasu na ukończenie robót. Określa alokację ryzyka między zamawiającym a wykonawcą oraz mechanizm regulacji czasu i kosztów na podstawie odchyleń od bazy geotechnicznej oraz sposób postępowania w przypadku Warunków Nieprzewidzianych.

  1. Subklauzula 1.1.52 WO – definiuje Raport Danych Geotechnicznych (GDR), który zawiera dane geologiczne, geotechniczne i hydrogeologiczne będące w posiadaniu Inwestora w Dacie Odniesienia
  2. Subklauzula 1.1.101 WO – definiuje na nowo tzw. „Nieprzewidywalność”, która wskazuje, że warunki nieokreślone w GBR są uznane jako nieprzewidywalne.

Jeśli napotkane zostaną warunki określone w GBR, Wykonawca musi dotrzymać harmonogramu oraz wymagań technicznych. W praktyce oznacza to, że jeśli napotka on nieprzewidywalne warunki musi on zawiadomić Inżyniera, a w odpowiednim czasie przeprowadzić badanie. Jeśli faktycznie zostaną udowodnione wskazane warunki, to Wykonawca otrzyma wynagrodzenie.

Każda ze stron może zgłaszać roszczenia zgodnie z Księgą Szmaragdową, musi jednak pamiętać o rygorystycznych terminach. Na przykład, strona składająca roszczenie musi zgłosić je do Inżyniera tak szybko, jak to możliwe, ale w każdym przypadku nie później niż 28 dni po uświadomieniu się zdarzenia lub okoliczności, które spowodowały roszczenie. Jeśli nie zgłosi roszczenia w odpowiednim czasie, uznaje się, że nie ma prawa do dodatkowej płatności. Jednakże, jeśli Inżynier nie zgłosi sprzeciwu wobec zgłoszonego roszczenia w ciągu 14 dni od otrzymania Zawiadomienia, to Zawiadomienie uważa się za ważne, nawet jeśli zostało złożone po terminie.

Należy pamiętać, że FIDIC i kontrakt stron musi każdorazowo pozostawać zgodny z aktami prawa wyższej rangi, m.in. Kodeksem Cywilnym, Prawem zamówień publicznych bądź przepisami prawa wspólnotowego.

Jeśli rozważasz współpracę ze swoim kontrahentem na zasadach FIDIC – skontaktuj się z nami. Pomożemy ze wszelkimi formalnościami i wspólnie opracujemy warunki kontraktowe dopasowane do Twoich potrzeb.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy