Skip to main content

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (dalej: KE) o rachunkowości z dnia 13 sierpnia 2023 r. przyjmuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Jest to akt prawny, którego głównym założeniem jest uproszczenie przepisów, aby były one przejrzyste, jasne i zrozumiałe. Rozporządzenie weszło w życie 16 października 2023 r. Co warto o nim wiedzieć?

Tekst jednolity nowego rozporządzenia

Rozporządzenie zawiera wszystkie teksty jednolite standardów przyjętych na potrzeby rachunkowości. Celem jego wydania jest uproszczenie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które są obowiązujące dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Ważną informacją jest to, że podobnie jak każde inne rozporządzenie KE, jest ono bezpośrednio stosowalne na terenie wszystkich członków UE, a jego moc wiążąca dotyczy wszystkich przepisów. Państwa nie muszą implementować unijnego aktu.

A kogo obowiązuje rozporządzenie zmieniające międzynarodowe standardy rachunkowości? Zakres podmiotowy obejmuje m.in. jednostki gospodarcze funkcjonujące w krajach członkowskich Unii, które na publiczny użytek tworzą sprawozdania finansowe.

Rozporządzenie (WE) 1126/2008, a sprawozdania finansowe

Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem, cel sprawozdania finansowego to jasne i rzetelne  przedstawienie sytuacji finansowej i majątkowej określonego podmiotu.  Informacje, które powinny znaleźć się w sprawozdaniu, dotyczą m.in. zobowiązań, własnego kapitału, aktywów, przychodów, kosztów, strat i zysków. Nie można pominąć też wkładów i wypłat dokonanych przez właścicieli (w roli udziałowców).Dodatkowo w skład sprawozdana wchodzi również sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale.

Najważniejsze zmiany w standardach rachunkowości

Zmiany w standardach rachunkowości wprowadzone przez Rozporządzenie (WE) 1126/2008 obejmują 3 główne kwestie:

  • rozszerzenie zakresu podmiotów – do międzynarodowych standardów rachunkowości muszą stosować się wszystkie grupy kapitałowe i duże jednostki. Nie ma znaczenia lokalizacja ich siedziby;
  • nowe wymogi prezentacji sprawozdań – ujednolicony został format sprawozdań finansowych;
  • uproszczone MSSF dla małych jednostek – w przypadku niewielkich przedsiębiorców, proces jest uproszczony, mniej obszerny i wymaga podawania mniejszej ilości danych.

Zmiany mają na celu przede wszystkim harmonizację międzynarodowych standardów rachunkowości. Sprawozdania finansowe wykonywane zgodnie z nowymi przepisami mają być wiarygodne, porównywalne oraz jak najbardziej przejrzyste.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy