Skip to main content

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Jedną z decyzji jest pozostanie przy obecnych stawkach VAT 23% i 8%.

Ze względu na panującą epidemię i jej wpływ na gospodarkę, plan powrotu do stawek VAT sprzed 2011 roku, tj. 22% i 7% został wstrzymany. Mimo, iż Polska spełniła zakładane wtedy warunki do obniżenia VAT o 1%, od stycznia 2021r. będą nadal obowiązywać podwyższone stawki. Utrzymanie ich na obecnym poziomie zasili budżet państwa kwotą 9,9 mld zł.

Jeśli masz jakieś pytania z zakresu nowych regulacji lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego finansów i księgowości, skontaktuj się z nami >> 

Dwa warunki powrotu do niższych stawek VAT

Polska gospodarka miała do spełniania łącznie dwa warunki, aby powrócić do niższych stawek:

  • stosowana miała być stabilizująca reguła wydatkowa (algorytm ustalający limit wydatków, dla stabilności wydatków publicznych),
  • miały zostać osiągnięte określone wskaźniki – relacji państwowego długu publicznego netto do PKB (nie większe niż 43%) oraz sumy corocznych różnic między wartością relacji wyniku nominalnego do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego (nie mniejsze niż 6%)

 

Warunki te zostały spełnione w roku poprzedzającym możliwość obniżenia stawek VAT, tak jak zakładała ustawa. Jednak,  jak uzasadnia swą decyzję Ministerstwo Finansów „ warunki te, z uwagi na epidemię COVID-19, nie zostały spełnione w sposób trwały.”  Obecnie konieczne jest zapewnienie środków finansowych na wspieranie odbudowy gospodarki.

 

! UWAGA !
Podpisana nowelizacja daje również możliwość Radzie Ministrów na przyjmowanie programów rządowych udzielania wsparcia finansowego dla poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup. Dodatkowo wojewodowie, minister zdrowia i premier będą mieli prawo do wydawania poleceń przedsiębiorcom w stanach zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19, a także na 3 miesiące po ich odwołaniu.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy