Skip to main content

Od minionej soboty pracodawca może zlecić zdalną pracę pracownikom, którzy zostali objęci izolacją domową!

 

Od 5 grudnia br. obowiązują znowelizowane przepisy specustawy covidowej – a dokładniej dodane do niej art. 4ha oraz art. 4hb, które:

  • umożliwiają pracownikom objętym izolacją zdalne świadczenie pracy za zgodą zatrudniającego lub pracodawcy i uprawniają ich do uzyskiwania wynagrodzenia za pracę w tym okresie,
  • w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracowników świadczących pracę zdalną podczas izolacji w warunkach domowych, uprawniają ich do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego za pozostały okres obowiązkowej domowej izolacji, w trakcie której nie będą już świadczyć pracy zdalnej.

Przepisy umożliwiające zdalną pracę podczas izolacji

Art. 4ha.

  1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8.
  2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Art.  4hb.  Za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Cel zmian dopuszczających pracę zdalną na izolacji

Powodem nowelizacji przepisów ustawy COVID-owej było wsparcie pracodawców zmagających się z brakami kadrowymi w związku z coraz większą liczbą osób w Polsce obejmowanych obowiązkową izolacją w warunkach domowych. Osoby te, jako posiadające pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, zasadniczo były uznawane za chore. Budziło to liczne wątpliwości dotyczące tego, czy mogą zostać dopuszczone do świadczenia pracy, mimo iż wiele z nich przechodziło chorobę w sposób łagodny lub bezobjawowy.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy