Skip to main content

Ministerstwo Finansów w ramach działań zwiększających stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiających efektywność administracji podatkowej planuje wiele zmian i nowości w systemie fiskalnym wprowadzanych systematycznie do roku 2017. Jednym z najważniejszych zadań jest informatyzacja obsługi podatników, a szczególnie informatyzacja gromadzenia i wymiany informacji podatkowych, między innymi w celu uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych w PIT.

 

Usługa wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych PIT – pre-filled tax return (PFR)

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) będzie elektroniczną usługą formularzową stworzoną na podstawie danych przekazywanych przed płatników PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika. Wprowadzenie tej usługi dąży do optymalizacji relacji interesariusz – administracja podatkowa. Pre-filled tax return udostępni częściowo lub całkowicie wypełnioną deklarację w formie elektronicznej lub papierowej. Dane do PFR będą pochodziły z informacji przekazanych przed podatników w deklaracjach PIT-11, PIT-8C, PIT-R i PIT-40. Będzie istniała możliwość modyfikacji PFR: zmienić będzie można dane rozliczeniowe, a także dane potrzebne do skorzystania z ulg podatkowych czy preferencyjnych form rozliczenia (np. wspólnie z małżonkiem). Usługa wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych adresowana będzie przede wszystkim dla tych podatników, którzy rozliczają się za pomocą formularza PIT-37, a więc do osób uzyskujących dochody z pracy opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

PFR w państwach, gdzie ich forma jest najbardziej zaawansowana, zautomatyzowały proces przygotowania deklaracji dla prawie wszystkich płatników podatku. Do liderów w tej dziedzinie zalicza się przede wszystkim kraje skandynawskie: w Finlandii 94% podatników otrzymuje w pełni wypełnioną deklarację, a w Danii wynik ten wynosi 84%. Do innych państw stosujących pełne wypełnianie PFR przez administrację podatkową należą Chile, Nowa Zelandia, Słowenia, Hiszpania. Natomiast częściowo wypełnione PFR dla większości podatników udostępniane są np. w Australii, Belgii, Estonii, Francji, Holandii czy Portugalii.

Obowiązek przekazywania informacji podatkowych drogą elektroniczną

Ministerstwo Finansów w celu uruchomienia PFR zamierza wprowadzić obowiązek przekazywania administracji informacji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stosowny przepis zostanie umieszczony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Część podatników będzie jednak zwolniona z tego obowiązku – będą to płatnicy, których obowiązek przekazania informacji lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy istnieje w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników, chyba że w ich imieniu i na ich rzecz obowiązek ten wykonuje biuro rachunkowe (w takim przypadku, wyżej wymienione dokumenty podatkowe byłyby składane wyłącznie w formie elektronicznej). Wciąż będzie istniała możliwość złożenia dokumentów w formie papierowej, jednak skróceniu ulegnie termin ich składania. Zostanie on przesunięty z końca lutego na koniec stycznia roku następującego po roku podatkowym. Takie zróżnicowanie terminów jest konieczne w celu uruchomienia usługi PFR, ponieważ niezbędne jest zagwarantowanie odpowiednio długiego czasu pozwalającego na wprowadzenie do systemów informatycznych administracji podatkowej informacji z dokumentów papierowych. Przyspieszenie terminu składania papierowych dokumentów ma więc na celu utworzenie jak najbardziej szczegółowego PFR, gdyż dane z papierowych deklaracji wymagają ręcznego wprowadzenia do systemu (dane z elektronicznych dokumentów będą bezpośrednio trafiały do systemów informatycznych).

Cele wprowadzenia usługi pre-filled tax return

Głównym zadaniem wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych jest uproszczenie i optymalizacja kontaktów pomiędzy podatnikami a administracją podatkową. PFR nie będzie przymusem. Ministerstwo Finansów wymienia następujące cele:

  • „usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową, a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotami niepełniącymi funkcji płatnika, obowiązanymi do składania deklaracji o dochodach (przychodach) osób fizycznych, a także podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.” PFR stanowią etap budowy elektronicznej administracji podatkowej. Pośrednio mają się przyczynić się również do zwiększenia liczby dobrowolnie wypełnianych obowiązków podatkowych oraz ograniczenia najczęściej popełnianych błędów w rozliczeniach podatkowych.
  • dzięki PFR znacznemu ułatwieniu ulegnie rozliczenie dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym przez podatnika. Za pomocą danych zawartych w imiennych informacjach o wysokości dochodów, administracja podatkowa za pozwoleniem zainteresowanej osoby będzie wstępnie wypełniać zeznania podatkowe.
  • obowiązek przekazywania danych podatkowych w sposób elektroniczny pozwoli na natychmiastowe gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do uruchomienia usługi PFR.
  • zmniejszenie liczby dokumentów papierowych, zarówno deklaracjach podatkowych PIT jak i CIT.

Terminy

Minister Finansów zapowiedział, że zeznania podatkowe za rok 2013 będą ostatnimi składanymi według starej metody, a od 2014 roku zaczną działać PFR. Od lipca tego roku ruszy portal podatkowy – nowy kanał komunikacji z administracją podatkową. Samo wprowadzenie usługi wstępnie wypełnionych zeznań będzie podzielone na dwa etapy: pierwszy zaplanowany na marzec 2015, drugi, docelowy, na rok później. W 2016 roku i w następnych latach grupa adresatów usługi zostanie powiększona o emerytów, rencistów, a także o osoby korzystające ze świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy