Skip to main content

Rok 2014 przyniósł ze sobą bardziej lub mniej rewolucyjne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług dotyczące terminu wystawienia faktury, powstania obowiązku podatkowego czy sposobów rozliczenia. Do tej grupy zalicza się również wprowadzenie nowych możliwości uzyskania statusu podatnika zwolnionego z regulowania ciężaru, jakim jest VAT oraz radykalna zmiana w zakresie opodatkowania środków trwałych będących składnikiem majątku firmy. Jakich sytuacji to dotyczy?

 

Kwota sprzedaży

Dotychczas zwolnienie z podatku VAT przysługiwało podatnikom, których wartość sprzedaży osiągnięta w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 150 000 zł. Od roku 2014 ustawodawca zmienił formę zapisu, co spowodowało konsekwencje prawne wynikające z nowej adnotacji. Od tego roku wyżej wymieniona kwota nie odnosi się do samego podatnika, jak było do tej pory, ale dotyczy sprzedaży dokonanej przez niego. Mała zmiana? Niekoniecznie. Dokładna interpretacja pozwala na określenie istotności zapisu, co w przypadku niektórych przedsiębiorców,  może zaważyć na możliwości skorzystania z przywileju.

Legislator określił, że do ustalonego limitu sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podał również jakich transakcji nie należy zaliczać. Są to: wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, określające nabycie towarów w ramach granic Wspólnoty, przy czym kraj wysyłki musi być różny od kraju przeznaczenia, a także sprzedaż w formie wysyłkowej dokonywana z oraz na terytorium kraju.

Drugą transakcją niezaliczaną do ustalonego pułapu jest odpłatna dostawa towarów lub świadczenie usług, które na mocy ustawy są zwolnione z opodatkowania, za wyjątkiem wymiany handlowej dotyczącej nieruchomości, usług ubezpieczeniowych oraz usług wymienionych w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w skład których wchodzą między innymi transakcje związane ze środkami pieniężnymi, w tym z walutami, monetami i banknotami, które są powszechnie przyjęte jako środek płatniczy i nie stanowią przedmiotu obrotu kolekcjonerskiego, usługi związane z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, portfelami inwestycyjnymi, ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, otwartymi funduszami emerytalnymi, świadczenie usług pożyczkowych i kredytowych oraz zarządzanie nimi, również udzielanie poręczeń, gwarancji, a także innych zabezpieczeń. Trzeciemu zwolnieniu podlegają odpłatne dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji.

Zmianie uległa nie tylko forma zapisu- wprowadzono również poprawki dotyczące przedsiębiorców  wyłączonych z możliwości korzystania z uprawnienia do zwolnienia z płacenia podatku VAT w oparciu o limit obrotów. Jak mówi art. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami zwolnionymi są osoby dokonujące dostaw niektórych towarów opodatkowanych towarem akcyzowym, budynków, nowych środków transportu, a także podatnicy świadczący usługi prawnicze, jubilerskie i w zakresie doradztwa (poza doradztwem rolniczym) oraz osoby posiadające siedzibę działalności poza terytorium kraju.

Sprzedaż towarów używanych

Do roku 2013 sprzedaż towarów używanych wykorzystywanych w prowadzeniu firmy podlegała zwolnieniu z płacenia VAT w przypadku, kiedy w stosunku do danego dobra nie przysługiwało podatnikowi odliczenie podatku, a także kiedy środek ten był pożytkowany przez co najmniej pół roku. Z łatwością można więc stwierdzić, że nie były to przedmioty, których potwierdzenie nabycia stanowiły faktury VAT czy rachunki, a które zostały nabyte przez jednostkę na podstawie dowodów w formie na przykład umów sprzedaży czy darowizny.

Od  bieżącego roku zwolnieniu podlegają jedynie towary wykorzystywane na cele działalności gospodarczej, która jest zwolniona z podatku oraz których nabyciu lub wytworzeniu nie towarzyszyła obniżka kwoty podatku. Co za tym idzie, nie jest ważny okres używania składnika majątku, ale jego użytkowanie bezpośrednio powiązane z prowadzoną działalnością.

Rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dokonane wraz z nadejściem roku 2014 dotyczą również kwestii sprzedaży samochodów wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa. Jak podaje prawodawca, jeśli przedsiębiorca wykorzystywał środek do prowadzenia działalności zwolnionej z płacenia podatku VAT, fakt jego sprzedaży nie rodzi obowiązku naliczenia ciężaru. Przypadkiem, gdy zwolnienie nie występuje, jest wykorzystywanie pojazdu w działalności opodatkowanej, przy nabyciu którego zostało odliczone 50% lub 60 % VAT. Wówczas fakt zbycia takiego  środka powoduje konieczność opodatkowania.

Przy sprzedaży pojazdów osobowych ważnym jest, aby pamiętać o dokonaniu korekty VAT naliczonego, w przypadku gdy między datą zakupu a datą sprzedaży jest maksymalnie 60-miesięczny odstęp czasowy (wyjątkiem są samochody, których wartość nie przekracza 15 000 zł – wówczas jest to 12 miesięcy).

Przepisy, które weszły w życie w bieżącym roku są traktowane przez przedsiębiorców jako forma niesprawiedliwości. Obowiązek zapłaty wynikający ze sprzedaży używanego auta uważany jest przez nich za kontrowersyjny, czego konsekwencją jest próba uciekania w czyny prawnie zabronione i karalne. Tu należy zadać pytanie – czy próba uniknięcia zapłacenia podatku do odpowiedniego urzędu i zaoszczędzenie dodatkowych wydatków są ekwiwalentne w stosunku do  sankcji związanych z unikaniem podatków?

"
Fugiat amet proident ea labore non Lorem fugiat occaecat tempor proident eu excepteur duis. Ad id non fugiat sit irure sunt consectetur. Dolor anim quis excepteur officia nostrud nulla eu

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy