Skip to main content

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przygotowało projekt z dnia 22 stycznia 2024 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają wprowadzić wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ulga jest adresowana do mikroprzedsiębiorców, czyli firm zatrudniających średniorocznie mniej niż 10 pracowników i spełniających warunki w zakresie wysokości obrotów netto lub sumy aktywów (do 2 mln euro). Dotyczy to zatem także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w tym samozatrudnionych wpisanych do CEIDG.

Na czym polega urlop od składek ZUS?

Mikroprzedsiębiorca może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie chorobowe, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za wybrany jeden miesiąc kalendarzowy w każdym roku kalendarzowym.

W takim miesiącu składki na ubezpieczenia pokrywać będzie budżet państwa, utrzymując ciągłość ubezpieczenia i chroniąc prawa emerytalne przedsiębiorców. Nie będzie to stanowiło przychodu dla przedsiębiorców. Zwolnienie nie będzie wymagało formalnego zawieszenia działalności.

Jak otrzymać zwolnienie od składek ZUS?

Przedsiębiorca powinien złożyć:

  1. wniosek do ZUS-u do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wybrany przez siebie miesiąc kalendarzowy na ulgę,
  2. deklarację rozliczeniową (formularz DRA) i imienne raporty (formularz RCA) miesięczne za miesiąc korzystania z wakacji składkowych (w terminie do 20. dnia następnego miesiąca)

ZUS będzie rozstrzygać wnioski w ciągu 40 dni od ich otrzymania.

Z „wakacji” od składek mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego.

Uwaga! Zwolnienie od opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za jeden miesiąc kalendarzowy przysługuje przedsiębiorcy w odniesieniu do jego własnych składek (zwolnienie nie rozciąga się na osoby ubezpieczane przez przedsiębiorcę, np. współpracujących czy pracowników przedsiębiorcy).

Ze zwolnienia nie skorzystają przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy.

Uwaga! Projekt nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ile wyniesie ulga?

W 2024 roku wysokość składek na ZUS wynosi 1 600,32 zł miesięcznie, tyle zatem będzie wynosić suma oszczędności przedsiębiorcy dzięki temu zwolnieniu. Kwoty te będą wolne od PIT.

Projekt zakłada zmianę ustaw:

  • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 roku;
  • o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 1998 roku;
  • o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 roku

Opiniowanie projektu trwało do 6 lutego 2024 r. Według bieżącej wersji projektu, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2024 r. Zatem pierwsze wnioski będzie można złożyć na listopad lub grudzień 2024 roku.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy