Skip to main content

Firmy mikro, małe i średnie z 45 branż uprawnionych do subwencji finansowej z Tarczy PFR 2.0 mogą składać wnioski między 15 stycznia a 28 lutego.

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z tych branż, które przez restrykcje wprowadzone w związku z epidemią Covid-19 musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność gospodarczą. Została zatwierdzona w grudniu ub. r. przez Komisję Europejską. Przewiduje wsparcie finansowe dla firm mikro, małych i średnich oraz dużych. W przypadku grupy najmniejszych podmiotów gospodarczych oraz sektora MSP kwota wsparcia została określona na poziomie 13 miliardów złotych – ma trafić do przedsiębiorców z 45 branż najbardziej poszkodowanych przez pandemię (według ich kodu PKD). Wnioski o pieniądze można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 roku za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 18 bankach biorących udział w programie.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak uzyskać wsparcie dla dużych firm, zajrzyj tutaj >.

 

Ogólne warunki wsparcia z Tarczy PFR 2.0

Subwencja finansowa udzielana z Tarczy Finansowej PFR 2.0 może być bezzwrotna, o ile wnioskująca o wsparcie firma spełni warunki określone w regulaminie udzielania subwencji i w umowie subwencji finansowej. Podstawowymi założeniami jest wymóg prowadzenia działalności nieprzerwanie do 31 grudnia 2021 roku oraz nie znajdowania się w toku postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani restrukturyzacyjnego.

Odpowiedni kod PKD działalności gospodarczej będzie weryfikowany z datami: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku oraz na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Ostateczna lista uprawnionych do pomocy z Tarczy PFR 2.0 została uaktualniona 5 stycznia 2021 roku i objęła dodatkowo branżę targową, edukacyjną oraz drukarnie.

Środki finansowe otrzymane z Tarczy 2.0 mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej, ale nie np. na spłatę kredytów, leasingów etc., sfinansowanie przejęcia innej firmy, czy wypłatę dla właściciela lub podmiotów z nim powiązanych.

 

Pomoc dla mikrofirm z Tarczy Finansowej PFR 2.0

Wsparcie dla najmniejszych przedsiębiorstw z Tarczy 2.0 PFR jest przeznaczone dla firm z uprawnionych 45 branż, o ile:

  • zatrudniają od 1 do 9 pracowników;
  • ich obrót lub suma bilansowa za 2019 r. mieści się w kwocie do 2 mln euro;
  • wykazują spadek obrotów w 2020 roku, w okresie od kwietnia do grudnia lub w czwartym kwartale, o minimum 30% w związku z COVID-19, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Kwota przyznanej subwencji będzie zależna od wielkości spadku przychodu. Maksymalna kwota, jaką można otrzymać, to 324 000 złotych, tj. do 36 000 zł na zatrudnionego.

Dodatkowym warunkiem dla mikrofirm, aby środki były bezzwrotne, jest utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem.

Pomoc dla małych i średnich firm z Tarczy Finansowej PFR 2.0

Firmy małe i średnie chcące skorzystać z Tarczy Finansowej 2.0 powinny spełnić następujące warunki – poza mieszczeniem się w katalogu uprawnionych 45 kodów PKD:

  • zatrudniać od 10 do 249 pracowników;
  • posiadać obrót poniżej 50 mln euro lub sumę bilansową poniżej 43 mln euro;
  • wykazać spadek obrotów o minimum 30%, w okresie od kwietnia do grudnia lub w czwartym kwartale 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

 

Subwencja będzie wypłacana w kwocie 70% straty brutto. Będzie zależna od kosztów i przychodów za okres od listopada 2020 roku oraz prognoz na styczeń-marzec 2021 roku.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 3,5 mln złotych oraz nie więcej, niż 72 000 złotych na pracownika. Środki będą bezzwrotne, o ile firma będzie prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2021 r., rozliczy nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r. (nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie) oraz przedstawi rozliczenie straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

 

Szczegółowe informacje na temat wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0 można znaleźć na stronie rządowej – tutaj >.

 

Które branże mogą otrzymać wsparcie?

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.12.Z – Pozostałe drukowanie

18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów

73.11.Z – Działalność agencji reklamowych

74.20.Z – Działalność fotograficzna

77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A – Działalność agentów turystycznych

79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

79.11.B – Działalność pośredników turystycznych

79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D – Działalność paramedyczna

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych– zespół muzyczny

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z – Działalność muzeów

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy