Skip to main content

Ze względu na trwającą pandemię organizacje pozarządowe sformułowały postulat o wydłużenie terminu złożenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Według obowiązujących przepisów termin na sporządzenie sprawozdań mija 31 marca br., a czas na ich zatwierdzenie 30 czerwca brOrganizacje pozarządowe mają dostać dodatkowy miesiąc na wypełnienie swoich sprawozdawczych obowiązków, ale nie tylko one. Kogo jeszcze obejmie wydłużenie terminu?

 

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego finansów i księgowości, skontaktuj się z Banach Outsourcing >> 

 

12 marca 2021 Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało projekt rozporządzenia przesuwającego o miesiąc terminy w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Znajduje się on obecnie w fazie opiniowania.

 

Jakie jednostki zostaną objęte wydłużonym terminem dla sprawozdań finansowych?

Projekt przewiduje przedłużenie terminów dla:

 • jednostek z 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacieza wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy tj. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego lub innych kościołów i związków wyznaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • nieprowadzących działalności związków zawodowych,
 • organizacji pracodawców,
 • izb gospodarczych,
 • społeczno-zawodowych organizacji rolników,
 • organizacji samorządu zawodowego,
 • organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.

 

Jakie elementy SF będzie można złożyć później?

Zgodnie z projektem rozporządzenia przesuwa się o miesiąc sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, zakończenie inwentaryzacji, przygotowanie sprawozdania finansowego oraz jego zatwierdzenie.

Przedłużenie terminów o miesiąc oznacza, że ostateczny dzień na złożenie dokumentów przypada 30 kwietnia 2021 r. (za wyjątkiem zatwierdzenia, którego obecny termin 30 czerwca ma być przedłużony o miesiąc) zamiast 31 marca 2021 r.

 

Przepis ma zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 roku, ale nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 roku, których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 roku.

Więcej czasu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Projekt przedłuża termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego:

 1. dla spółdzielni mieszkaniowych, których termin zwołania walnego zgromadzenia przypadł w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do dnia odbycia walnego zgromadzenia;

 

 1. dla jednostek, które nie są spółkami kapitałowymi, komandytowo-akcyjnymi, jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw:
 • w przypadku niemożności podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość,
 • gdy liczba członków zatwierdzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń,

do 6 tygodni od dnia ustania którejś przesłanki.

 

Przepis przedłużający zatwierdzenia sprawozdań finansowych ma zastosowanie do lat obrotowych kończących się po 29 września 2020. Będzie więc dotyczyć również lat następnych, o ile nadal będzie trwał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii i związane z nim ograniczenia.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy