Skip to main content

Kiedy powstaje rada nadzorcza w spółce z o.o.?

Rada nadzorcza może powstać w spółce z o.o., w której kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 tysięcy złotych i ma ona ponad 25 wspólników. Może istnieć również, jeśli spółka nie spełnia tych wymogów, będzie ona wtedy organem fakultatywnym, jeśli zostanie powołana przez zgromadzenie wspólników. Musi składać się przynajmniej z trzech osób, które będą powoływane i odwoływane uchwałą wspólników podczas walnego zgromadzenia. Członkowie rady nadzorczej wybierani są na roczną kadencję, jednakże na mocy uchwały wspólników mogą zostać odwołani w każdym terminie, wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa spółki stanowi inaczej. W art. 214 Kodeksu spółek handlowych jest mowa o tym, kto może zostać członkiem rady nadzorczej; kierownik oddziału/zakładu, prokurent, główny księgowy spółki, a także likwidator, radca prawny oraz adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej, jak i również komisji rewizyjnej. Ponadto członkiem rady nadzorczej może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem.

Obowiązki i prawa rady nadzorczej

Głównym obowiązkiem rady nadzorczej jest sprawowanie kontroli nad działalnością spółki w każdym obszarze jej działalności, jednakże umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć możliwość indywidualnej kontroli wspólników. Ponadto ma ona wpływ na skład zarządu (może go powoływać i odwoływać), kiedy zostało to ujęte w umowie spółki ma prawo również do zawieszania jego członków. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, wydaje oceny i opinie, a także pełni funkcje reprezentacyjne w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych.

Bardzo ważnym elementem pracy rady nadzorczej jest ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki, a także sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Ponadto do jej obowiązków należy również kontrola sprawozdań pod względem zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Rozpatrują wnioski zarządu dotyczące podziału zysku lub pokrycia strat. Członkowie rady nadzorczej mogą przeprowadzić rewizję majątku, a także zażądać wyjaśnień oraz sprawozdań od członków zarządu, a także pozostałych pracowników spółki. W niektórych przypadkach mają również prawo do zwoływania zwyczajnego i nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Zarówno prawem jak i obowiązkiem rady nadzorczej jest stały nadzór działalności spółki, który dotyczy spraw finansowych, a także prawidłowości zawierania umów z kontrahentami oraz pracownikami, realizacji zobowiązań podatkowych i wykorzystywana funduszy. Należy wiedzieć, że rada nadzorcza nie ma prawa wydawać poleceń, które będą wiążące względem członków zarządu podczas prowadzenia interesów spółki, a także kierować spółką. Jednakże może wpływać na działalność i decyzje członków zarządu wybierając jego skład, warunkiem jest jednak taki zapis w umowie spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest reprezentowana przez radę nadzorczą w sporze pomiędzy nią a członkiem zarządu, a także w umowie z nim.

Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą

Rada nadzorcza może podejmować uchwały, jeśli na jej posiedzeniu zebrała się co najmniej połowa jej członków, a wszyscy z nich zostali zaproszeni. Z każdego spotkania rady sporządza się protokół. Członkowie rady nadzorczej mogą oddawać głosy na piśmie za pośrednictwem innego członka, pod warunkiem, że stanowi tak umowa spółki. Uchwała jest ważna tylko i wyłączenie wtedy, gdy wszyscy członkowie rady zostali poinformowani o treści jej projektu.

Należy pamiętać, że członkowie rady nadzorczej odpowiadają za działanie na niekorzyść spółki, podobnie jak członkowie zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy