POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem serwisu jest Banach Outsourcing Sp. z o.o.

Odwiedzając witrynę banachoutsourcing.pl i chcąc skorzystać z usług znajdujących się na niej, możesz zostać poproszony o wypełnienie specjalnego formularza, w którym niezbędne jest podanie podstawowych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Informacje pozostawione na witrynie banachoutsourcing.pl są przechowywane i przetwarzane przez firmę Banach Outsourcing Sp. z o.o. z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych jest Banach Outsourcing Sp. z o.o.

Banach Outsourcing Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe, które zostały pozyskane za pośrednictwem witryny banachoutsourcing.pl. a w szczególności za pomocą formularza kontaktowego wyłącznie na użytek własny.

Dane osobowe powierzone Administratorowi, nie są przekazywane ani sprzedawane żadnemu innemu podmiotowi.

Informujemy, że osobie, która pozostawiła swoje dane na stronie banachoutsourcing.pl przysługuje prawo do ich wglądu, ich zmiany oraz usunięcia w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

DANE OSOBOWE

Szanowni Państwo,
wobec wprowadzanych zmian w normach prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych prezentujemy Państwu główne informacje, które mają znaczenie w naszej pracy dla Państwa przedsiębiorstw, a które mogą dotyczyć przetwarzania danych osobo-wych udzielanych nam przez Państwa w celu świadczenia usług.

Od 25 maja 2018 roku realizowane będą normy wynikające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jak Państwu wiadomo z perspektywy naszej współpracy wprowadzane przepisy udosko-nalają czytelność procedur przetwarzania danych osobowych. Praktyczny wymiar wpro-wadzanych zmian prawnych dotyczy w szczególności poszerzenia uprawnień podmiotu, którego dotyczą dane, do kontroli obiegu udzielonych przez ten podmiot danych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony da-nych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w za-leżności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że Banach Outsourcing jest administra-torem danych osobowych wyłącznie w przypadkach, w których wynika to z zawartego stosunku prawnego regulowanego umową i działa wyłącznie w ramach udzielonych zgód. W takich przypadkach administracja danymi odbywa się na warunkach pisemnie prezen-towanych przy czynności gromadzenia danych.

W pozostałym zakresie nasza spółka jako podmiot przetwarzający działa na Państwa rzecz przetwarzając dane, którymi Państwo administrują. W tym ostatnim przypadku przetwa-rzanie odbywa się na podstawie ustalonych przez Państwa warunków według uzgodnio-nych standardów, spójnych z oczekiwaniami stawianym wobec działalności wykonywanej profesjonalnie.

W przypadkach, w których administrujemy danymi, jako administrator posługujemy się następującymi danymi rejestrowymi: Banach Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tylne Chwaliszewo 25, 61-103 Poznań. Z Inspektorem ochrony danych można kon-taktować się pisząc na adres jak powyżej lub na adres e-mail: info@banachoutsourcing.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest udzielona zgoda albo konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Wybranych przypadkach konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W wybranych przypadkach Państwa dane mogą być przekazywane in-nym niż BO podmiotom przetwarzającym. Wyłącznie to w przypadku gdy wyrażą Państwo na to zgodę oraz zostaną Państwo o tym powiadomieni. Następuje to w celu wykonania umów o świadczenie usług. Innymi niż BO podmiotami przetwarzającymi są np. podmioty współpracujące z BO oraz kontrahenci; firmy kurierskie i pocztowe, podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane nie są przekazywane poza granice UE oraz nie są profilowane.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane oraz od udzielonej przez Państwa zgody.

Informujemy, że mają Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania da-nych,
  2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawie-nie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez BO mają Państwo prawo dokonania zgłoszenia o dostrzeżonych naruszeniach. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w ja-kim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych oso-bowych prosimy kierować na adres BO z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę in-fo@banachoutsourcing.pl w tytule wiadomości wpisując „Dane osobowe”.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Banach Outsourcing