Rząd nie rezygnuje z opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC – controlled foreign corporation). Pierwsze założenia zostały opracowane jeszcze w 2013 roku z zamiarem wprowadzenia ich w życie z początkiem 2014 roku, jednak tak się nie stało. Nowy projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 18 marca 2014 roku, a przepisy mają zacząć działać od 1 stycznia 2015 roku.

Cel nowych przepisów

Regulacje dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych to zupełna nowość w polskim systemie podatkowym, gdyż do tej pory nie istnieją żadne przepisy tego rodzaju ani też samo pojęcie CFC. Według pomysłodawców głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku erozji podstawy opodatkowania i transferowania dochodów przedsiębiorstw do krajów o niskim poziomie opodatkowania przy pomocy spółek zależnych. Ograniczenie wyprowadzania dochodów poza Polskę ma, według Ministerstwa Finansów, pomóc wyrównać szanse wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą w kraju i stanowić wsparcie dla uczciwej konkurencji oraz umożliwić wyrównanie wysokości obciążeń podatkowych nakładanych na podmioty gospodarcze.

Ministerstwo argumentuje słuszność opodatkowania CFC tym, że przepisy tego typu występują już w innych państwach Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Finlandia, Portugalia, Hiszpania, Węgry, Włochy, Estonia), a także poza Europą – w Stanach Zjednoczonych (tam już od 1962 roku), Kanadzie, Japonii, Nowej Zelandii, Indonezji, Meksyku, RPA, Południowej Korei, Argentynie, Brazylii, Izraelu, Turcji, czy też w Chinach. Ponadto Rada Unii Europejskiej sugeruje wprowadzenie regulacji CFC uznając ją za„skuteczny mechanizm walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania”, natomiast w projekcie dyrektywy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw Komisji Europejskiej również zawarta jest ta kwestia.

Dla kogo ta regulacja?

Przez mechanizm CFC rozumie się poddanie opodatkowaniu jako dochodu przypisanego do podmiotu krajowego, dochodu określonego w odniesieniu do zysków, jakie wypracowała spółka powiązana (CFC) będąca rezydentem podatkowym innego państwa, czyli posiadająca zarząd lub siedzibę w kraju o niższej niż w Polsce stawce opodatkowania.

Adresatem zakładanych przez MF zmian są ci podatnicy podatku dochodowego, którzy posiadają pakiet kontrolny udziałów w podmiotach zagranicznych mających siedzibę w krajach o niskim poziomie opodatkowania. Mowa więc tu głównie o dużych, międzynarodowych spółkach, członkach grup kapitałowych dysponujących dostatecznymi środkami kapitałowymi, aby tworzyć struktury ukierunkowane na unikanie opłacania podatków w Polsce. Określenie zagranicznej spółki kontrolowanej zostało ściśle zdefiniowane ze względu na kryteria poziomu kontroli:

  1. posiadanie przez podatnika, od przynajmniej 30 dni, co najmniej 25% udziału w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych bądź w organach stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach;
  2. co najmniej 50% przychodów spółki zagranicznej pochodzi z takich źródeł jak m.in. dywidendy, pożyczki, poręczenia, prawa autorskie, licencje;
  3. przynajmniej jeden z tych przychodów uzyskanych przez zagraniczną spółkę będzie podlegał opodatkowaniu w kraju, gdzie stawka podatkowa jest niższa o co najmniej 25% od polskiej stawki

Ponadto za spółkę CFC będzie uznawany każdy podmiot mający siedzibę w państwie obecnym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu oraz spółki położone w państwach, z którymi Polska nie wymienia informacji podatkowych.  

Ile pieniędzy wpłynie do budżetu?

Dochody z zagranicznych spółek kontrolowanych będą opodatkowane 19% stawką podatku, mają być one wykazywane w odrębnym zeznaniu podatkowym. Z nowego podatku wyłączeni będą podatnicy kontrolujący zagraniczne spółki znajdujące się na terenie UE lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem takim, że zagraniczna spółka prowadzi tam rzeczywistą działalność gospodarczą. Wyłączeniu ulegną także dochody zagranicznych spółek, które osiągają przychód nieprzekraczający 250 000 euro.

Ministerstwo Finansów nie jest w stanie określić wysokości potencjalnych wpływów budżetowych z tytułu opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych. Brakuje informacji zarówno ze strony podatników jak i państw, w których siedziby mają kontrolowane spółki i gdzie odprowadzane są dochody. Jednak dla przybliżenia skali zjawiska Ministerstwo w komunikacie przytacza dane dotyczące poziomu dochodów nierezydentów aktualne na rok 2012. Dochody nierezydentów z tytułu odsetek wyniosły wtedy 22,4 mld zł, z tego 71% stanowiły dochody zwolnione z opodatkowania. Kwota pobranego podatku od dochodów podlegających opodatkowaniu z tego tytułu wyniosła 0,5 mld zł. Z kolei dochody z opłat licencyjnych wyniosły 9,5 mld zł, z tego 18% stanowiły dochody zwolnione z opodatkowania. Kwota pobranego w tym przypadku podatku opiewała na wartość 500 mln zł.

Wprowadzenie regulacji z początkiem 2015 roku będzie dotyczyło zarówno podatników podatku dochodowego od osób prawnych jak i od osób fizycznych. Jednak ze względu na swój charakter, zdaniem pomysłodawców, nowe przepisy będą dotyczyły wąskiej grupy podatników, a ich głównym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego.

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: