O jakie rodzaje pomocy mogą się ubiegać od marca 2021 roku przedsiębiorcy poszkodowani przez pandemię na mocy rozporządzenia z 28 lutego br.?

28 lutego 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Nowe przepisy, dzięki interwencji rzecznika MSP, objęły również młode przedsiębiorstwa. Firmy powstałe w 2020 roku będą mogły porównać przychody do września 2020 roku, dzięki czemu będą mogły wykazać spadek przychodów z powodu COVID-19. Dotychczas było to niemożliwe, ponieważ na mocy wcześniejszego rozporządzenia przedsiębiorcy musieli porównywać przychody ze spadkowych miesięcy, co uniemożliwiało im zakwalifikowanie się do programów wsparcia.

Firmy spełniające określone rozporządzeniem warunki będą mogły ubiegać się o pomoc w czterech obszarach.

 

Jeśli masz jakieś pytania  lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego prowadzenia kadr czy płac, skontaktuj się z Banach Outsourcing >>

 

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy

 

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy pochodzi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – są to środki przyznawane na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Pomoc jest kierowana do firm, których przychody spadły z powodu pandemii o co najmniej 40% w stosunku do odpowiedniego okresu porównawczego. Spadek uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku należy porównać z przychodem uzyskanym w miesiącu poprzednim, miesiącu analogicznym roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku. Dofinansowanie przysługuje firmom z przeważającym kodem PKD: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z.

Dofinansowania będą udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy maksymalnie na trzy miesiące. Wnioski można składać do 31 marca 2021.

 

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego finansów i księgowości, skontaktuj się z Banach Outsourcing >> 

 

Świadczenia postojowe

 

Postojowe lub ponowne świadczenie postojowe przysługuje firmom, których spadek przychodów wyniósł co najmniej 40% w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku (okres porównawczy jest taki sam, jak dla dopłat do miejsc pracy).

Aby uzyskać świadczenie postojowe, firmy muszą mieć odpowiednie oznaczenie PKD jako rodzaj przeważającej działalności:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej) 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

 

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, starosta może udzielić dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małym przedsiębiorcom, których przychód był niższy o co najmniej 40% w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Okres porównawczy jest taki sam, jak w przypadku świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy oraz postojowego.

Aby ubiegać się o dotację na pokrycie bieżących kosztów, przeważająca działalność przedsiębiorcy musi być oznaczona tymi samymi kodami PKD, co w przypadku postojowego, z rozszerzeniem o kod 52.23.Z.

Dotacji nie otrzyma przedsiębiorca, którego działalność była zawieszona na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 roku.

Wnioski o dotację na pokrycie bieżących kosztów można składać do 31 maja 2021 roku.

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych jest przewidziane dla firm, których przychody spadły o 40% w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, w porównaniu z okresami, jak przy powyższych formach pomocy. O zwolnienie z opłacania składek ZUS mogą się ubiegać firmy, które:

→ były zgłoszone jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 rokuzwolnienie przysługuje im za okres od 1 do 31 stycznia 2021 roku albo za okres od 1 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku dla działalności z przeważającym kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;

→ były zgłoszone jako płatnik składek na 30 listopada 2020 rokuzwolnienie przysługuje za okres od 1 do 28 lutego 2021 roku dla działalności oznaczonej przeważającym kodem PKD: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Aby skorzystać z ww. zwolnienia z ZUS, trzeba przesłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za miesiące, których zwolnienie ma dotyczyć, w terminie do 31 marca 2021 roku. Następnie trzeba przekazać do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności do 30 kwietnia 2021 roku.

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: