Skip to main content

Program Mały ZUS Plus to ulga dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Daje możliwość płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne – ich wysokość jest zależna od kwoty dochodu osiągniętego w roku poprzednim. Podstawa składki w przypadku Małego ZUS Plus wynosi połowę przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskiwanego przez przedsiębiorcę w minionym roku. UWAGA! Nie może być jednak niższa, niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w bieżącym roku, ani wyższa, niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na ten rok.

Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne, składka zdrowotna opłacana jest bez zmian.

Niższe składki na ubezpieczenie społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, tj. 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej. Do tego okresu wlicza się czas korzystania z ulgi Mały ZUS.

 

Dla kogo Mały ZUS Plus?

Z ulgi Mały ZUS Plus może skorzystać przedsiębiorca, który:

  • osiągnął w roku poprzednim przychód nie większy niż 120 tys. zł. W sytuacji, gdy działalność nie była prowadzona przez pełnych 12 miesięcy, limit przychodu obliczany jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności;
  • prowadził w roku poprzednim działalność przez co najmniej 60 dni;
  • NIE korzysta z karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT;
  • NIE podlega ubezpieczeniom z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej (np. wspólnik spółki jawnej czy komandytowej);
  • NIE wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy pracy, którą wykonywał dla niego jako pracownik na podstawie umowy o pracę w bieżącym lub poprzednim roku.

 

Wnioskowanie o Mały ZUS Plus

Przedsiębiorca chcący skorzystać z Małego ZUS Plus musi złożyć w ZUS wniosek do 1 lutego 2021 roku. Wymagane dokumenty, to:

  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia, a następnie
  • ZUS ZUA lub ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS Plus: 05 90 albo 05 92.

Oprócz powyższych dokumentów zgłoszeniowych należy również złożyć ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegóły dotyczące wniosków dostępne są na tej stronie >>

 

Przedsiębiorca, który korzystał już z ulgi w 2020 roku i chce nadal płacić mniejsze składki nie musi ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. A jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą chce skorzystać z ulgi później, niż od 1 stycznia 2021 roku, musi się zgłosić do ZUS-u w ciągu 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym spełnia warunki przystąpienia do ulgi Mały ZUS Plus.


UWAGA! Mały ZUS Plus nie jest przeznaczony dla nowych firm – przysługuje im „Ulga na start”, która uprawnia do niepłacenia składek przez 6 miesięcy, a przez kolejne 24 miesiące zapewnia preferencyjne składki w ramach Małego ZUS-u. Dopiero po tym okresie przedsiębiorcy „przechodzą” na Mały ZUS Plus.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy