Skip to main content

Kontrole Urzędu Skarbowego zazwyczaj budzą strach i niepokój u osób, które prowadzą własną firmę. Warto wiedzieć, że niekiedy kontrole te dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i ich kontrahentów. Wtedy mówi się o kontroli krzyżowej. Kontrahenci powinni mieć świadomość swoich praw i obowiązków w związku z prowadzonymi czynnościami. Z tego artykułu dowiesz się jakie czynności może podjąć oraz jakich dokumentów może żądać organ podatkowy.

Jeśli masz jakieś pytania z zakresu nowych regulacji lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego finansów i księgowości, skontaktuj się z nami >> 

Czym jest kontrola krzyżowa?

Kontrola krzyżowa polega na tym, że w toku postępowania kontrolnego i kontroli podatkowej inspektorzy mogą przeprowadzić kontrolę również u kontrahentów podatnika. Jednak należy mieć na uwadze, że kontrola u kontrahenta polega jedynie na sprawdzeniu prawidłowości dokumentów, które posiada. Dokumentów nie trzeba dostarczać osobiście, może się to odbyć drogą pocztową lub przez oddelegowanego pracownika.

Kiedy możesz spodziewać się przeprowadzenia kontroli krzyżowej?

Kontrole przeprowadzane są przez pracowników Urzędu Skarbowego po to, by wykryć nieprawidłowości i nadużycia, jakich dopuścił się przedsiębiorca. Inspektorzy sprawdzają dokumenty każdej ze stron. W ten sposób mogą sprawdzić, czy dokumentacja prowadzona przez podatnika, ma odzwierciedlenie w dokumentach jego kontrahentów i odwrotnie.

Omawiany rodzaj kontroli prowadzonej przez Urząd Skarbowy przeprowadzany jest między innymi w branżach wysokiego ryzyka, do których zalicza się branżę budowlaną, handlową, czy usługi transportowe. Kontroli spodziewaj się również, gdy wystawiasz dokumenty, które mogą wzbudzić podejrzenie.

Jakie dokumenty będą kontrolowane?

W ramach kontroli organ podatkowy może zażądać określonych dokumentów od kontrahenta podatnika. W większości sytuacji kontrahent zostanie wcześniej poinformowany o prowadzonych czynnościach i dokumentach, które należy przygotować.  Dokumenty, które będzie chciał sprawdzić urzędnik, to dokumenty ściśle związane z podejrzaną transakcją. Mogą to być faktury zakupu oraz sprzedaży, deklaracje VAT, rejestry, czy zawarte umowy. Po zakończonych czynnościach sprawdzających urzędnik sporządza odpowiedni protokół.

Na koniec warto podkreślić, że kontrolę krzyżową można przeprowadzić tylko w ramach prowadzonego postępowania podatkowego. Kontrola kontrahenta ogranicza się do konkretnej transakcji i zdarzenia. Niemożliwe jest również przeprowadzenie kontroli u kontrahenta, w momencie gdy, u podatnika podjęte są tylko czynności sprawdzające.

Autor:

Ewelina Badek
Manager FK

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy