Skip to main content

1 stycznia 2024 to dzień, w którym w życie weszła ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (DzU poz. 1723). Jedną z kluczowych modyfikacji dotyczących nowych zasad rozliczeń jest kwalifikacja przychodów z dotacji.

Zwolnienie z podatku od dotacji

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wskazuje na to, że dotacje są wolne od podatku. Dotacje należy tu rozumieć jako środki otrzymane z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zgodnie z przepisami o finansach publicznych). Zwolnienia nie dotyczą dotacji otrzymywanych na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które przeznaczono na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Podobne zwolnienie można znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wolne od podatku są subwencje, dotacje i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymywane na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków, od których wykonuje się odpisy amortyzacyjne. Wyjątkiem są tu dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?

Ustawa z 16 sierpnia 2023 o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na rynku wprowadza istotne zmiany w zakresie opodatkowania dotacji. Do ustawy o PIT, a właściwie artykułu 14, który jest w niej zawarty, dodano nowy ustęp (ust. 9). Zgodnie z nim, podatnik ma prawo do zaliczenia do przychodu działalności gospodarczej dotacje pod pewnymi warunkami. Musi zgłosić na piśmie oświadczenie o zaliczeniu określonych środków do przychodów właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Podatnicy mają na to czas do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym otrzymali dotację czy inne nieodpłatne świadczenie.

Oświadczenie powinno zostać złożone również w sytuacji zrezygnowania ze zwolnienia z podatku. Dla niektórych osób może być to korzystniejsza opcja. Będą mogli bowiem zaliczyć środki poniesione w wyniku dotacji do kosztów uzyskania przychodu. Podobne regulacje zostały dodane do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1g ). Jeśli Twoja firma stoi przed wyborem, co będzie dla niej lepszym rozwiązaniem, skorzystaj z doradztwa podatkowego i wybierz opcję, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Nowy rok sprawozdawczy, a polityka rachunkowości

Zmiany polityki rachunkowości wchodzą w życie w dniu rozpoczęcia roku obrotowego. Warto pamiętać, że w stosunku do nich nie stosuje się zasady zakazu obowiązywania prawa wstecz. Decyzję o wprowadzeniu zmian można bowiem podjąć w dowolnym momencie, jednak jej skutki dotyczą zawsze całego roku obrotowego. W związku z tym, pojawia się problem związany z korektą bilansu otwarcia. Jej dokonanie jest konieczne w stosunku do zdarzeń trwających na dzień otwarcia okresu dokonania zmiany. Zmiany dotyczące szacunków opisane w polityce rachunkowości nie powodują korekty bilansu otwarcia nigdy, a następują one prospektywnie.

Konsekwencje nowych rozwiązań

Zwolnienia i wyłączenia przychodów obowiązujące przed 01.01.2024 r. nadal pozostają w mocy. Nowelizacja wprowadza możliwości, które są fakultatywne zarówno dla podatników PIT, jak i CIT. Nie wszyscy skorzystają na nowych regulacjach, jednak rozwiązania te mogą stanowić duże ułatwienie dla części przedsiębiorców poprzez umożliwienie im alternatywnej drogi dokonywania rozliczeń.

Ważna kwestia dotyczy także uproszczeń formalnych. Przed 1 stycznia podatnicy często prowadzili dodatkowe ewidencje bądź konta w księgach rachunkowych, które stanowiły udokumentowanie tego, jakie wydatki są finansowane z dotacji. Obecnie po złożeniu oświadczenia o zaliczeniu dotacji do przychodu, wszystkie poniesione wydatki będą mogły być po prostu rozliczone jako koszty uzyskania przychodów.

Nowe zasady rozliczeń podatkowych mogą w dużym stopniu wpłynąć na ekonomikę rozliczeń podatkowych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na koszty rozliczane w czasie, dla których przychody z tytułu dotacji lub innych subwencji będą opodatkowane jednorazowo w roku ich otrzymania. Aby wykorzystać regulacje w sposób korzystny dla siebie i swojej firmy, warto skorzystać z doradztwa prawnego i podatkowego.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy