Skip to main content

Błędy w sprawozdaniu finansowym mogą przybierać różne formy. Należy do nich zaliczyć m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych niezgodnie z ustawą o rachunkowości, a także podawanie w nich nierzetelnych danych. Jakie konsekwencje mogą wiązać się z popełnieniem błędów w sprawozdaniu finansowym? Jaki mają wpływ na wskaźniki finansowe?

Błędy w sprawozdaniu finansowym

Przygotowywanie sprawozdania finansowego jest nieodłącznie związane z ryzykiem popełniania błędów. Może do nich doprowadzić niewłaściwe stosowanie zasad polityki rachunkowości, nieprawidłowa interpretacja wydarzeń gospodarczych, a nawet błędne przeprowadzenie działań matematycznych. Błędy dzieli się na istotne, przez które nie można uznać sprawozdania finansowego za sporządzone prawidłowo, oraz nieistotne – niemające dużego wpływu na sprawozdanie.

Podstawowym celem sprawozdawczości finansowej jest ułatwienie procesu decyzyjnego poprzez dostarczenie użytecznych informacji interesariuszom. Wszelkie błędy mają wpływ na wskaźniki finansowe i zniekształcają obraz finansowo-majątkowy jednostki. Nieprawidłowa ocena sytuacji finansowej firmy wpływa na decyzje inwestycyjne, operacyjne, oraz kredytowe, zarówno wewnątrz firmy, jak i ze strony inwestorów czy wierzycieli. Stwarza to ryzyko dokonywania nieprawidłowych wyborów biznesowych, co może negatywnie wpłynąć na sytuację samej firmy oraz jej interesariuszy. Poniżej przedstawione zostaną dwa główne obszary analiz wskaźnikowych opartych na danych ze sprawozdania finansowego: rentowność firmy oraz płynność finansowa.

EBIT i EBITDA, a sprawozdanie finansowe

Warto pamiętać o tym, że błędy w sprawozdaniu finansowym mogą wpływać na wartość wskaźników m.in. EBIT i EBIDTA. Zniekształca to dane mówiące o poziomie rentowności przedsiębiorstwa.

  • Wskaźnik EBIT – to zysk brutto bez uwzględnienia ponoszonych kosztów wykorzystania dźwigni finansowej.
  • Wskaźnik EBITDA – to zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji.

Zniekształcenie wskaźników EBIT i EBITDA stanowi wysoce istotny problem, jeżeli stanowią one miarę rentowność przedsiębiorstwa. Choć ich współczynniki różnią się od rzeczywistych przepływów pieniężnych, można stosować je w analizie z uwzględnieniem innych czynników, takich jak chociażby nakłady inwestycyjne czy kapitał obrotowy.

Wskaźniki płynności finansowej

Płynność finansowa to zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań w wymaganej wysokości i czasie. Istnieje wiele różnych wskaźników płynności, a wśród nich można wyróżnić w szczególności:

  • płynność bieżącą – informuje ona o zdolności firmy do wywiązywania się z bieżących zobowiązań;
  • płynność szybką – jej wskaźnik określa ile razy aktywa bieżące o wysokim stopniu płynności, będące w dyspozycji przedsiębiorstwa, pokrywają zobowiązania wobec osób trzecich.

Brak prawidłowej wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym pozycji składowych aktywów obrotowych oraz zobowiązań bieżących, będzie skutkowało błędną oceną płynności finansowej przedsiębiorstwa. W konsekwencji zarówno interesariusze wewnętrzni jak i zewnętrzni mogą błędnie ocenić możliwości spłaty bieżących zobowiązań w przewidywanym horyzoncie czasowym, a co dalej za tym idzie uniemożliwić im przedsięwzięcie odpowiednich działań ograniczających to ryzyko.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy