Skip to main content

Rozporządzenie to konstruuje pierwsze w historii ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji w Europie i na świecie. Ma zagwarantować bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli i przedsiębiorstw w tym zakresie. Dokument ma na celu m.in. wprowadzenie zakazu praktyk sztucznej inteligencji, które stwarzają niedopuszczalne ryzyko; listy aplikacji wysokiego ryzyka, obowiązków podmiotów wdrażających i dostawców aplikacji AI wysokiego ryzyka, przepisów sankcjonujących i egzekwujących po wprowadzeniu danego systemu sztucznej inteligencji na rynek oraz struktur zarządzania na poziomie europejskim i krajowym.

Jednym z ważniejszych rozwiązań wprowadzonych w tym dokumencie jest stworzenie czterech kategorii poziomów ryzyka w sztucznej inteligencji:

 • niedopuszczalnego (nieakceptowalnego) – np. systemy scoringu społecznego (oceny osób obywatelskich), manipulacyjna sztuczna inteligencja, automatyczna identyfikacja biometryczna;
 • wysokiego, np. systemy związane z ochroną zdrowia, ale także bezpieczeństwem, aspektami prawnymi czy ochroną środowiska naturalnego;
 • ograniczonego np. chatboty i deepfakes;
 • minimalnego (braku) ryzyka np. gry wideo wykorzystujące sztuczną inteligencję , filtry spamu.

Większość obowiązków wynikających z AI Act spoczywa na dostawcach (producentach lub programistach) systemów AI wysokiego ryzyka. 

Regulacje dla „wdrażających” systemy wykorzystujące AI są mniej restrykcyjne i polegają w większości na zapewnieniu gwarancji, że dane systemy AI będą stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto, na twórcach i dostawcach systemów AI wysokiego ryzyka spoczywa obowiązek wprowadzenia nadzoru człowieka nad urządzeniem (tj. tak aby osoba fizyczna mogła zrozumieć ograniczenia urządzenia i zinterpretować dane wyjściowe).

W praktyce wiele produktów oraz procesów, wykorzystujące Sztuczną Inteligencję, komercjalizowanych np. przez spółki z sektora bio-medycznego, transportu, edukacji, finansowego, kredytowego, zajmującego się kwestiami migracyjnymi, etc. zostanie zaliczonych do kategorii generującej wysokie ryzyko. Wyjątek stanowią tutaj systemy wykorzystywane wyłącznie na potrzeby badań naukowych i prac B+R.

W artykułach od 8 do 29 AI Act scharakteryzowane zostały wymogi dotyczące dostarczania, wdrażania i stosowania systemów wysokiego ryzyka:

 • wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania ryzykiem w całym cyklu życia produktu wykorzystującego AI;
 • zarządzanie danymi w taki sposób aby zapewnić, że zbiory danych szkoleniowych, walidacyjnych i testowych są odpowiednie, wystarczająco reprezentatywne oraz, w miarę możliwości, wolne od błędów i kompletne zgodnie z zamierzonym celem;
 • sporządzenie dokumentacji technicznej w celu wykazania zgodności (compliance) i umożliwienia oceny tej zgodności, co jest szczególnie istotne dla firm z sektora biomedycznego;
 • przygotowanie szczegółowych instrukcji obsługi dla podmiotów wdrażających produkty wykorzystujące AI;
 • kwestie cyberbezpieczeństwa;
 • wprowadzenie systemu zarządzania jakością.
 • rejestrowanie działań w celu zapewnienia identyfikowalności wyników;
 • szczegółowa dokumentacja zawierająca wszystkie niezbędne informacje na temat systemu i jego przeznaczenia, aby organy mogły ocenić jego zgodność.

W praktyce proces zgłaszania systemu wysokiego ryzyka przez dostawców wygląda następująco:

 1. Ocena zgodności systemu wysokiego ryzyka – spełnienie wymagań AI. W przypadku niektórych systemów konieczne jest także zaangażowanie w ten proces jednostki notyfikowanej.
 2. Rejestracja systemów samodzielnych w bazie UE. Należy podpisać deklarację zgodności, a system AI powinien posiadać oznakowanie CE.
 3. System może zostać wprowadzony na rynek.

W ramach tworzenia AI Act uwzględniono zarówno systemy sztucznej inteligencji zajmujące się określonymi zadaniami, jak i tzw. generatywną sztuczną inteligencję, obejmującą różnorodne modele językowe (np. ChatGPT, Gemini) oraz generatory grafiki.

Rozporządzenie wejdzie w życie dwadzieścia dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym, a w pełni obowiązywać będzie za dwa lata. Niemniej jednak istnieją pewne wyjątki w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów dotyczących systemów wysokiego ryzyka, które wejdą w życie dopiero po 36 miesiącach od ogłoszenia. To oznacza, że państwa członkowskie powinny jak najszybciej przystąpić do działań mających na celu wdrożenie tych przepisów.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy